ISO 14001

W ramach wdrożenia ISO 14001 należy opracować regulacje systemowe składające się z :
1.Struktury organizacyjnej (uwzględniający s.o. odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu środowiskowego)
2.Polityki środowiskowej oraz ostatecznej wersji celów, zadań i programów środowiskowych
3.Wykazu aspektów środowiskowych, ich oceny oraz określenia aspektów znaczących
4.Wykazu mających zastosowanie przepisów prawa
5.Księgi Zarządzania Środowiskiem wraz z niezbędnymi procedurami postępowania oraz formularzami (załącznikami).
6.Planów postępowania na wypadek awarii środowiskowej

f