Getback Pozew Obligacje

Pośrednicy finansowi, w szczególności Idea Bank, Polski Dom Maklerski, Getin Noble Bank, Noble Securities oraz Dom Maklerski Mercurius, dopuścili się wielu błędów i uchybień wobec przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, dyrektywom MIFID i innych aktów. Dodatkowo wobec GetBack S. A. zostało wszczęte postepowanie restrukturyzacyjne, które świadczy o zagrożeniu niewypłacalnością GetBack S. A. oraz pewności, iż obligatariusze nie odzyskają większości zainwestowanych środków, o ile uda im się odzyskać jakiekolwiek środki. Wydaje się, że jedynym sposobem na odzyskanie pieniędzy jest wszczęcie sprawy cywilnej przeciw pośrednikom finansowym pełniącym ważną rolę w sprzedaż obligacji GetBack S. A. . Wobec wyżej wymienionych karygodnych błędów wydaje się, że są bardzo duże szanse na odzyskanie odszkodowania od banków i innych podmiotów pośredniczących w sprzedaży obligacji GetBack S. A. Kancelaria Themi prowadzi procesy przeciwko Idea Bank i innym bankom oraz instytucjom finansowym pośredniczącym w sprzedaży obligacji Getback S. A. oczekując zapłaty odszkodowania na rzecz sprawy oszukanych obligatariuszy.

f