Audyt

Audyt i inne usługi biegłego rewidenta badanie ksiąg i sprawozdań finansowych spółek lokalnych z kapitałem polskim, badanie sprawozdań finansowych spółek córek i współpraca z audytorami wiodącymi z wielkiej czwórki, badającymi spółki matki w różnych krajach na świecie. Audyt, stały nadzór nad standingiem finansowym i realizacją budżetu spółek córek oraz raportowanie do audytora wiodącego lub bezpośrednio do udziałowca spółki, na całym świecie. Due dilligence oraz wewnętrzne audyty ukierunkowane na wykrycie słabych punktów oraz usprawnienie i poprawy jakości kontroli wewnętrznych. Optymalizacje podatkowe osób prawnych wchodzących w skład struktur międzynarodowych oraz osób fizycznych rezydentów i nierezydentów. Opiniowanie wszelkich zagadnień podatkowych. Biuro rachunkowe, wszelkie miesięczne i roczne rozliczenia podatków bezpośrednich i pośrednich,  podatków u źródła i od czynności cywilno-prawnych. Roczne rozliczenia podatków dla cudzoziemców. Przygotowanie opinii podatkowych i wniosków o interpretacje podatkowe. Reprezentowanie klientów przed  organami podatkowymi i skarbowymi, reprezentowanie klientów przed sądem w toku postępowania w sprawach podatkowych bądź zaskarżonych interpretacji podatkowych. Prowadzenie ksiąg handlowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, przygotowanie raportów według standardów klienta lub standardów obowiązujących w grupie do której spóła należy. Księgowość, sporządzanie sprawozdań finansowych statutowych, dla banków oraz na każde życzenie klienta według standardów polskich i MSR. Przygotujemy sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości, a także raporty zgodnie z wymaganiami grupy kapitałowej. [url=http://www.nord-com.

f